Gospodarka odpadami

Niezbędne informacje o gospodarowaniu odpadami....

Wszystko to co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Wyciąg)

Art. 50. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932):

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 i 1479):

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1479):

5) z zakresu niniejszej ustawy:

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) transportujących odpady,

c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,

d) prowadzących zakłady recyklingu statków,

e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

Kto jest wytwórcą odpadów ?

Z definicji wynikającej z ustawy za wytwórcę odpadów – rozumie się  każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątani konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej; 

Jeśli Twoja działalność nie jet zwolniona, odrębnymi przepisami, z prowadzenia ewidencji odpadów, to masz obowiązek ją prowadzić i jak wynika z Art. 51 ustawy musisz się zarejestrować w systemie prowadzonym przez Marszałka Województwa. Do 31 grudnia 2019 mogłeś to zrobić tylko w formie papierowej. Od 01.01.2020 będzie to możliwe tylko w formie elektronicznej.

The Experts

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium rem aperiam, eaque ipsa.

The Fight

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium rem aperiam, eaque ipsa.

The Solutions

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium rem aperiam, eaque ipsa.

Co dalej z odpadami a właściwie ewidencją odpodów?

Ustawa nie wprowadza zmian dotyczących konieczności prowadzenia ewidencji odpadów, należy to czynić już od kilku lat. Należy to robić za pośrednictwem BDO, którego administratorem jest Minister Klimatu

Możemy w tym zakresie pomóc. Do końca roku pomożemy w rejestracji tradycyjnej.

Po nowym roku będziemy wspierać w rejestracji oraz prowadzeniu ewidencji odpadów za pomocą oprogramowania spójnego z BDO

jordan-beltran-AxdlcxaModc-unsplash (1)
ignat-kushanrev-0RTmv1Kx9Qk-unsplash (1)
quote-icon